تقریبا می توان گفت ما در ایران به نوسان قیمت ها و بالا و پائین شدن نامنظم آنها عادت کرده ایم. از قیمت اجناس کوچک داخلی گرفته تا مواردی که وارداتی هستند و حتی برخی میوه ها!! شامل این نوسان قیمت می شوند اما معمولا وقتی به دنبال دلیل این نوسان قیمت می گردیم…