در این مطلب ضمن پرداختن به نکات و مثبت و منفی تغییر قیمت، در واقع قصد داریم ببینیم شرکت ها هر چند وقت یکبار باید اقدام به تغییر قیمت های خود بکنند؟