نمونه ای نادر از الماس نارنجی به قیمت ۳۵٫۶ میلیون دلار در ژنو به فروش رسانده شد. براساس گفته حراجی christie این جواهر بی نظیر، از تمام الماس های رنگی جهان