مدل قیمت بازار قیمت کارخانه 111EX 17.3 – 111LE 16.5 – 111SX####111SL####131EX####131SX####131LE 15.9 – 131SL####131SL پایه گازسوز 17.3 – 131LE پایه گازسوز ####131EX پایه گازسوز ####132EX 17.5 – 132LE 16 – 132SX####132SL####132SL پایه گازسوز  17.7 – 141EX 16.3 – 141SX####141SL – 13.72   منبع: باشگاه خبر