در مطلبی که در ادامه می آید با اشاره به مطالعه ای که توسط دانشگاه MIT به انجام رسیده است، به توضیح اثر بخشی عدد 9 در قیمت گذاری کالا و خدمات پرداخته ایم.