تعیین قیمت گمرکی چیست؟ تعیین قیمت گمرکی یک پروسه است که در آن جهت سنجش محصول قابل پرداخت اموالِ توریدی یا صادراتی برای اموال یا خدمات یک قیمت پولی ...