قیمت ها

اشتراک گذاشته شده با :

قیمت ملاس چغندر قند

www.sbsi.ir
فصل چهاردهم:کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند - موسسه تحقیقات اصلاح ...
ﻓﻘﻂ وزن رﯾﺸﻪ و درﺻﺪ ﻗﻨﺪ ﻣﺒﻨﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎي ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ اﺳـﺖ و ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﯿـﺪ رﯾﺸـﻪ. ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﺎ ...... ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ. ×13) /3 -. ﻋﯿﺎر. ) در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل. ،. ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺠﺎز ﺷﮑﺮ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ ﻣﻌﺎدل .... اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل راﯾﻨﻔﻠﺪ ﺑﺮآورد و از ﺗﻔﺎﺿﻞ درﺻﺪ ﻗﻨﺪ ﻣﻼس از درﺻﺪ ﻗﻨﺪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ، درﺻﺪ ﻗﻨـﺪ. ﻗﺎﺑﻞ.
www.isiri.gov.ir
چغندر قند
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺮداري و روش. ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴـﻴﻦ. اﻓﺖ و ﻋﻴﺎر ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . 2. داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد. اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي زراﻋﻲ. ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﻗﻨـﺪ و ﺷـﻜﺮ ﻛـﺎرﺑﺮد. دارد.