مدل قیمت بازار قیمت کارخانه 111EX 17.3 – 111LE 16.5 – 111SX 16.8 15.27 111SL 16 14.77 131EX 16.6 15.76 131SX 16 14.96 131LE 15.9 – 131SL 15.1 14.47 131SL پایه گازسوز 17.3 – 131LE پایه گازسوز 17.3 16.77 131EX پایه گازسوز 17.9 17.26 132EX 17.5 – 132LE 16 – 132SX 16.3 15.08 132SL 15.6 14.6 132SL پایه گازسوز  17.7 – 141EX 16.3 – 141SX 15.3 14.21 141SL – 13.72   منبع: باشگاه خبر