هر ساله مقدار قابل‌توجهی ملاس از کارخانجات قند تولید می‌شود. ملاس از ضایعات کارخانجات قند بوده و دارای مقدار قابل توجهی رنگ سیاه خوراکی می‌باشد که با توجه به قیمت ...