ﻓﻘﻂ وزن رﯾﺸﻪ و درﺻﺪ ﻗﻨﺪ ﻣﺒﻨﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎي ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ اﺳـﺖ و ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﯿـﺪ رﯾﺸـﻪ. ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﺎ ...... ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ. ×13) /3 -. ﻋﯿﺎر. ) در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل. ،. ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺠﺎز ﺷﮑﺮ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ ﻣﻌﺎدل .... اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل راﯾﻨﻔﻠﺪ ﺑﺮآورد و از ﺗﻔﺎﺿﻞ درﺻﺪ ﻗﻨﺪ ﻣﻼس از درﺻﺪ ﻗﻨﺪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ، درﺻﺪ ﻗﻨـﺪ. ﻗﺎﺑﻞ.