سپس اثر ملاس چغندر به عنوان یک منبع کربن ارزان قیمت در تولید ارزیابی شد. ... میزان رشد سلولی با استفاده از گلوکز 2% و ملاس چغندر قند 4% به ترتیب 1/32g/l .