نكات مهم و قابل توجه براي وارد كنندگان خودروهاي خارجي : ... قیمت گواهی در سال 1395 تقربیا برابر با 3 میلیون تومان است. 4-واردات خودروهاي جانبازان 70 درصد با تخفيف در حقوق گمركي صورت مي گيرد ( در حدود 30 .... مهم : به كليه وارد كنندگان خودرو كه قصد واردات دارند توصيه اكيد مي شود بدون مشاوره با مشاوران گمركي اين شركت از اقدام به ...