5 نوامبر 2015 ... ملاس چغندر قند و یا ملاس نیشکر شیره قهوه ای رنگ و غلیظی است که پس از ... جهت اخذ قیمت با شماره تلفنی که در همین آگهی قید گردیده شده است تماس ...