ملاس یا ملاس نهایی ماده ای است که پس از به دست آوردن شکر از نیشکر و چغندرقند در ... در حالی که ملاس ارزان قیمت از طریق 44 کارخانه قند (42 کارخانه قند چغندرقند و 2 ...