قیمت ها

www.sbsi.ir
فصل چهاردهم:کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند - موسسه تحقیقات اصلاح ...
ﻓﻘﻂ وزن رﯾﺸﻪ و درﺻﺪ ﻗﻨﺪ ﻣﺒﻨﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎي ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ اﺳـﺖ و ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﯿـﺪ رﯾﺸـﻪ. ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﺎ ...... ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ. ×13) /3 -. ﻋﯿﺎر. ) در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل. ،. ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺠﺎز ﺷﮑﺮ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ ﻣﻌﺎدل .... اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل راﯾﻨﻔﻠﺪ ﺑﺮآورد و از ﺗﻔﺎﺿﻞ درﺻﺪ ﻗﻨﺪ ﻣﻼس از درﺻﺪ ﻗﻨﺪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ، درﺻﺪ ﻗﻨـﺪ. ﻗﺎﺑﻞ.
www.isiri.gov.ir
چغندر قند
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺮداري و روش. ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴـﻴﻦ. اﻓﺖ و ﻋﻴﺎر ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . 2. داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد. اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي زراﻋﻲ. ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﻗﻨـﺪ و ﺷـﻜﺮ ﻛـﺎرﺑﺮد. دارد.
www.asrekhodro.com
عصر خودرو - افزایش تعرفه واردات خودرو در راه خواهد بود؟
12 سپتامبر 2015 ... بررسی تعرفه‌های پیشنهادی گمرک برای واردات خودرو + تعرفه ها .... وی افزود:"از سوی دیگر تعرفه‌های خودروهای گران قیمت با حجم موتور بالا در این طرح .... وجود بیش از ۴۰ نمایندگی خارجی خودرو در ایران · شرایط به گونه‌ای نیست که شرکت‌ها ...
www.khabaronline.ir
واردات خودرو
ایسنا نوشت:هفته جاری قیمت یک مدل خودروی وارداتی در بازار افزایش یافته است. ... گمرک ایران از کاهش نرخ تضمین ورود موقت خودرو از ارمنستان خبر داد و اعلام کرد: وجه .... کسی در نماز جمعه می‌گوید ٣٠٠ نفر از مدیران ما دزد هستند،سرمایه‌گذار خارجی چه فکر ...